Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán nội bộ?

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc kiểm toán nội bộ?

A. Kiểm toán báo cáo kế toán.

B. Kiểm toán hoạt động.

C. Kiểm toán tuân thủ.

D. Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán chiến lược:

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung cơ bản của kế hoạch kiểm toán chiến lược:

A. Mục tiêu, phạm vi kiểm toán.

B. Kế hoạch thu thập, tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

C. Mục tiêu kiểm toán từng bộ phận.

D. Kế hoạch tìm hiểu hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc trình tự kiểm toán.

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc trình tự kiểm toán.

A. Lập kế hoạch kiểm toán.

B. Sưu tầm, lựa chọn kiểm tra số liệu.

C. Thực hiện kiểm toán.

D. Hoàn thành kiểm toán (lập báo cáo kiểm toán)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính khi phân loại theo loại nghiệp vụ và quá trình sản xuất?

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung kiểm toán báo cáo tài chính khi phân loại theo loại nghiệp vụ và quá trình sản xuất?

A. Kiểm toán vốn bằng tiền.

B. Kiểm toán TSCĐ.

C. Kiểm toán các khoản nợ phải trả.

D. Kiểm toán hàng tồn kho.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không phải nội dung của kế hoạch kiểm toán chi tiết?

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không phải nội dung của kế hoạch kiểm toán chi tiết?

A. Dự trù kinh phí trên cơ sở nội dung, thời gian của từng bộ phận.

B. Phân công trách nhiệm cho kiểm toán viên.

C. Lập trình tự thời gian tiến hành từng công việc.

D. Xây dựng kế hoạch kiểm toán cho từng bộ phận.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung kế hoạch tìm hiểu về hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp?

Trong các nội dung dưới đây, nội dung nào không thuộc nội dung kế hoạch tìm hiểu về hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp?

A. Môi trường bản chất hoạt động kinh doanh.

B. Môi trường hệ thống thông tin, hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

C. Môi trường kiểm soát.

D. Tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng