Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính?

Trong các nguyên tắc sau đây, nguyên tắc nào không phù hợp với nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính?

A. Tuân thủ luật pháp.

B. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

C. Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán và kiểm toán viên có thái độ hoài nghi nghề nghiệp.

D. Tuân thủ nguyên tắc công khai, thống nhất.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng