Trong các loại báo cáo sau, báo cáo nào không thược báo cáo kiểm toán?

Trong các loại báo cáo sau, báo cáo nào không thược báo cáo kiểm toán?

A. Báo cáo kiểm toán chấp nhận toàn bộ

B. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

C. Báo cáo chấp nhận từng phần

D. Báo cáo từ chối và báo cáo trái ngược

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng