Trong các kiểu giá trị số thực đặc biệt dưới đây, kiểu nào là đúng?

Trong các kiểu giá trị số thực đặc biệt dưới đây, kiểu nào là đúng?

A. Dương vô cực

B. Âm vô cực

C. NaN

D. Cả 3 giá trị trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: