Trong các khai báo sau, khai báo nào không đúng:

Trong các khai báo sau, khai báo nào không đúng:

A. struct Date{int ngay, thang, nam;};

B. struct { int ngay, thang, nam;} D1,D2;

C. typedef struct { int ngay, thang, nam;} Date;

D. struct Date

{

 long int ngay:7;

 long int thang:6;

 long int nam:5;

};

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: