Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Chọn một câu trả lời

A.  int a1[][] = new int[][3]; 

B. int a2[][] = new int[2][3]; 

C. int a3[][] = new int[2][]; 

D. int a4[][] = {{}, {}, {}}

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là: int a1[][] = new int[][3];

Vì:

+ Bắt buộc phải xác định số dòng trong khai báo mảng hai chiều.

Tags:

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Chọn một câu trả lời

A. int a1[][] = new int[][3]; 

B. int a2[][] = new int[2][3]; 

C. int a3[][] = new int[2][];

D. int a4[][] = {{}, {}, {}};

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là: int a1[][] = new int[][3];

Vì:

+ Bắt buộc phải xác định số dòng trong khai báo mảng hai chiều.

Tags:

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Chọn một câu trả lời

A.  int a1[][] = new int[][3];  

B. int a2[][] = new int[2][3]; 

C. int a3[][] = new int[2][];

D. int a4[][] = {{}, {}, {}}; 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là: int a1[][] = new int[][3];

Vì:

+ Bắt buộc phải xác định số dòng trong khai báo mảng hai chiều.

Tags:

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Trong các khai báo sau đâu là khai báo không hợp lệ?

Chọn một câu trả lời

A.  int a1[][] = new int[][3];

B. int a2[][] = new int[2][3];  

C. int a3[][] = new int[2][];

D. int a4[][] = {{}, {}, {}}

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là: int a1[][] = new int[][3];

Vì:

+ Bắt buộc phải xác định số dòng trong khai báo mảng hai chiều.

Tags: