Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để nhập một kí tự từ bàn phím

Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để nhập một kí tự từ bàn phím

A. scanf();

B. getchar();

C. getch();

D. getche();

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để in một chuỗi kí tự ra màn hình

Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để in một chuỗi kí tự ra màn hình

A. puts()

B. printf()

C. scanf()

D. gets()

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: