Trong các hàm sau, hàm nào không định dạng để in một kí tự ra màn hình:

Trong các hàm sau, hàm nào không định dạng để in một kí tự ra màn hình:

A. puts();

B. printf();

C. putchar();

D. 2 và 3

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: