Trong các hàm sau, hàm nào để nhập một kí tự từ bàn phím ngay sau khi gõ, không chờ nhấn Enter và không hiện ra màn hình

Trong các hàm sau, hàm nào để nhập một kí tự từ bàn phím ngay sau khi gõ, không chờ nhấn Enter và không hiện ra màn hình

A. scanf();

B. getchar();

C. getch();

D. getche();

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: