Trong các điều khiển truy cập sau đây, điều khiển nào xác định rằng một tính năng có thể được truy cập bởi tất cả các lớp khác?

Trong các điều khiển truy cập sau đây, điều khiển nào xác định rằng một tính năng có thể được truy cập bởi tất cả các lớp khác?

A. Protected

B. Abstract

C. Public

D. Private

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: