Trong các địa chỉ sau sẽ có một địa chỉ không cùng nằm chung mạng con với bốn địa chỉ còn lại khi sử dụng subnet mask là 255.255.224.0:

Trong các địa chỉ sau sẽ có một địa chỉ không cùng nằm chung mạng con với bốn địa chỉ còn lại khi sử dụng subnet mask là 255.255.224.0:

A. 172.16.67.50

B. 172.16.66.24

C. 172.16.64.42

D. 172.16.63.31

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: