Trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào không nằm cùng mạng với các địa chỉ còn lại:

Trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào không nằm cùng mạng với các địa chỉ còn lại:

A. 200.29.110.54/255.255.255.248

B. 200.29.110.50/255.255.255.248

C. 200.29.110.52/255.255.255.248

D. 200.29.110.57/255.255.255.248

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào không nằm cùng mạng với các địa chỉ còn lại:

Trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào không nằm cùng mạng với các địa chỉ còn lại:

A. 172.29.100.10/255.255.240.0

B. 172.29.110.50/255.255.240.0

C. 172.29.97.20/255.255.240.0

D. 172.29.95.34/255.255.240.0

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: