Trong các địa chỉ sau, chọn địa chỉ không nằm cùng mạng với các địa chỉ còn lại? 

Trong các địa chỉ sau, chọn địa chỉ không nằm cùng mạng với các địa chỉ còn lại? 

A. 203.29.100.100/255.255.255.240

B. 203.29.100.110/255.255.255.240 

C. 203.29.103.113/255.255.255.24 0

D. 203.29.100.98/255.255.255.240

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: