Trong các cơ chế sau đây, cơ chế nào được sử dụng để cài đặt Web cache?

Trong các cơ chế sau đây, cơ chế nào được sử dụng để cài đặt Web cache?

A. Kiểm chứng và Mã kiểm chứng 401 Authorization require 

B. Trường tiêu đề “Last-Modified” và “IfModified-Since”

C. Phương thức yêu cầu POST

D. A và B 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: