Trong các chứng từ kế toán sau chứng từ kế toán nào sử dụng trong kế toán thu phí, lệ phí?

Trong các chứng từ kế toán sau chứng từ kế toán nào sử dụng trong kế toán thu phí, lệ phí?

A. Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

B. Biên lai thu phí, lệ phí

C. Giấy rút dự toán

D. Biên bản giao nhận TSCĐ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng