Trong các chức năng dưới đây, chức năng nào không thuộc kiểm toán độc lập?

Trong các chức năng dưới đây, chức năng nào không thuộc kiểm toán độc lập?

A. Chức năng xác nhận (xác minh).

B. Chức năng kiểm tra.

C. Chức năng dự báo (lập kế hoạch sản xuất kinh doanh).

D. Chức năng báo cáo (trình bày).

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng