Trong các câu sau, câu nào đúng:

Trong các câu sau, câu nào đúng:

A. Giá trị của một biến có thể thay đổi được.

B. Giá trị của một biến không thể thay đổi được.

C. Có thể khai báo 2 biến trùng tên trong cùng một hàm.

D. Có thể khai báo 2 biến trùng tên trong cùng một hàm.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: