Trong các công việc dưới đây, công việc nào không thuộc công việc cần giải quyết khi kiểm toán viên kết thúc công việc kiểm toán?

Trong các công việc dưới đây, công việc nào không thuộc công việc cần giải quyết khi kiểm toán viên kết thúc công việc kiểm toán?

A. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách kiểm toán

B. Lập báo cáo kiểm toán

C. Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán

D. Giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập báo cáo kiểm toán

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng