Trong các công việc cụ thể sau đây phải tiến hành kiểm toán chi tiết, công việc nào không thuộc phạm vi này?

Trong các công việc cụ thể sau đây phải tiến hành kiểm toán chi tiết, công việc nào không thuộc phạm vi này?

A. Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách, báo cáo kế toán.

B. Kiểm kê đối chiếu công nợ, hợp đồng với khách hàng.

C. Xúc tiến ký hợp đồng kiểm toán.

D. Tính toán phân tích đánh giá.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng