Trong các cách sau đây, cách nào giúp bạn nhận được dữ liệu gửi đi từ Form mà không chắc chắn cơ chế nó được gửi đi như thế nào?

Trong các cách sau đây, cách nào giúp bạn nhận được dữ liệu gửi đi từ Form mà không chắc chắn cơ chế nó được gửi đi như thế nào?

A. $_REQUEST[]

B. $_GET[]

C. $_POST[]

D. $_SEND[]

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: