Trong các biểu hiện dưới đây, biểu hiện nào không phải là biểu hiện của sai sót?

Trong các biểu hiện dưới đây, biểu hiện nào không phải là biểu hiện của sai sót?

A. Tính toán sai.

B. Giấu giếm, xuyên tạc số liệu, tài liệu.

C. Vận dụng không đúng các nguyên tắc ghi chép kế toán do hiểu sai…

D. Bỏ sót, ghi trùng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng