Trong các báo cáo tài chính sau đây báo cáo nào không lập ở đơn vị hành chính sự nghiệp:

Trong các báo cáo tài chính sau đây báo cáo nào không lập ở đơn vị hành chính sự nghiệp:

A. Bảng cân đối tài khoản

B. Bảng cân đối kế toán

C. Thuyết minh báo cáo tài chính

D. Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng