Trong các bằng chứng sau đây, bằng chứng nào có độ tin cậy thấp nhất:

Trong các bằng chứng sau đây, bằng chứng nào có độ tin cậy thấp nhất:

A. Hóa đơn của nhà cung cấp

B. Hóa đơn bán hàng của đơn vị

C. Những cuộc trao đổi với nhân viên của đơn vị

D. Thư xác nhận của ngân hàng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng