Trong các điều kiện sau đây, điều kiện nào không thuộc các điều kiện của cơ sở dẫn liệu?

Trong các điều kiện sau đây, điều kiện nào không thuộc các điều kiện của cơ sở dẫn liệu?

A. Có thật.

B. Đã được tính toán và đánh giá.

C. Theo ước tính.

D. Được ghi chép và cộng dồn.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng