Trong bước khởi tạo đồ họa ta cần:

Trong bước khởi tạo đồ họa ta cần:

A. Xác định vi mạch

B. Chọn chế độ đồ họa.

C. Cả 2 phương án trên đều sai

D. Cả 2 phương án trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: