Trong biểu diễn lịch biểu dự án Critical path là đường:

Trong biểu diễn lịch biểu dự án Critical path là đường:

A. . Là một đường duy nhất

B. Có thời gian ngắn nhất

C. Có thời gian dài nhất

D. Tất cả đều đúng phụ thuộc vào dự án

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: