Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

A. TIN HOC VAN PHONG 

B. Tin hoc van phong

C. tin hoc van phong    

D. Tin Hoc Van Phong

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng