Trong độ đo hiệu quả khử lỗi DRE, số lỗi tiềm tàng là:

Trong độ đo hiệu quả khử lỗi DRE, số lỗi tiềm tàng là:

A. Tất cả đều sai

B. Số lỗi do khách hàng phát hiện

C. Toàn bộ lỗi được phát hiện sau đó

D. Toàn bộ lỗi chưa phát hiện

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: