Trong 1 rollover image, nếu hai hình không cùng kích thước, khi hiển thị: 

Trong 1 rollover image, nếu hai hình không cùng kích thước, khi hiển thị: 

A. Hình rollover tự động có kích thước bằng kích thước hình original.

B. Hình rollover có kích thước riêng, hình original có kích thước riêng

C. Hình original tự động có kích thước bằng kích thước hình rollover.

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: