Trình tự dòng dữ liệu khi truyền từ máy này sang máy khác là: 

Trình tự dòng dữ liệu khi truyền từ máy này sang máy khác là: 

A. Data, segment, frame, packet, bit

B. Data, packet, segment, frame, bit

C. Data, frame, packet, segment, bit

D. Data, segment, packet, frame, bit

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: