Trình điều khiển (driver) là?

Trình điều khiển (driver) là?

A. Phần cứng

B. Phần mềm

C. Thiết bị ngoại vi

D. Card

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: