Trị giá vốn thực tế của hàng hoá nhập khẩu ở thời điểm nhập kho, bao gồm những yếu tô nào theo các phương án sau:

Trị giá vốn thực tế của hàng hoá nhập khẩu ở thời điểm nhập kho, bao gồm những yếu tô nào theo các phương án sau:

A. Giá mua thực tế trả cho người bán

B. Giá mua thực tế của hàng nhập kho và chi phí mua ở nước ngoài

C. Giá mua thực tế của hàng nhập kho và chi phí mua cả trong, ngoài nước

D. Giá mua thực tế của hàng nhập kho , chi phí mua cả trong và ngoài nước và thuế nhập khẩu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng