Trên cùng một máy tính, cổng trong giao thức TCP và UDP có thể trùng nhau hay không?

Trên cùng một máy tính, cổng trong giao thức TCP và UDP có thể trùng nhau hay không?

A.  Không biết

B. Có

C. Tùy từng máy

D. Không

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: