Trang thiết bị mạng nào sau đây làm giảm bớt sựva chạm (collisions)?

Trang thiết bị mạng nào sau đây làm giảm bớt sựva chạm (collisions)?

A. Hub

B. NIC

C. Switch

D. Transceiver

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: