Trang thiết bị mạng nào dùng đểnối các mạng và kiểm soát được broadcast?

Trang thiết bị mạng nào dùng đểnối các mạng và kiểm soát được broadcast?

A. Hub

B. Bridge

C. Ethernet switch

D. Router

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: