Trang được chèn đối tượng ActiveX, hoạt động tốt trên trình duyệt Nestcapse

Trang được chèn đối tượng ActiveX, hoạt động tốt trên trình duyệt Nestcapse

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: