Trả hộ tiền mua vật liệu cho cấp trên kế toán ghi:

Trả hộ tiền mua vật liệu cho cấp trên kế toán ghi:

A. Nợ TK 152/ Có TK 342

B. Nợ TK 3318/ Có TK 111, 112

C. Nợ TK 342/ Có TK 152

D. Nợ TK 342/ Có TK 111, 112

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng