Topo mạng cục bộ nào mà tất cảcác trạm phân chia chung một đường truyền chính?

Topo mạng cục bộ nào mà tất cảcác trạm phân chia chung một đường truyền chính?

A. Bus 

B. Star

C. Ring

D. Hybrid

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: