Tổng kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước đã cấp cho các cấp dưới được xác định là 200.000, cuối kì kế toán ghi giảm nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước ghi như thế nào là đúng?

Tổng kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước đã cấp cho các cấp dưới được xác định là 200.000, cuối kì kế toán ghi giảm nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 635: 200.000 / Có TK 341: 200.000

B. Nợ TK 643: 200.000 / Có TK 341: 200.000

C. Nợ TK 465: 200.000 / Có TK 336: 200.000

D. Nợ TK 465: 200.000 / Có TK 341: 200.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng