Tốc độ truyền dữ liệu được tính theo đơn vị:

Tốc độ truyền dữ liệu được tính theo đơn vị:

A. Số bit gửi đi trong 1 đơn vị thời gian

B. Độ dài đường dây cáp chia cho thời gian 1 bit được truyền trên dây cáp đó

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: