Toán tử nào sau đây sẽ truy xuất 1 thành phần của con trỏ cấu trúc:

Toán tử nào sau đây sẽ truy xuất 1 thành phần của con trỏ cấu trúc:

A. “.”(Toán tử chấm)

B. “->”(Toán tử mũi tên)

C. Cả hai đều đúng.

D. Cả hai đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: