Toán tử “n–“ được hiểu:

Toán tử “n–“ được hiểu:

A. Giá trị n giảm đi sau khi giá trị của nó được sử dụng.

B. Giá trị n giảm đi trước khi giá trị của nó được sử dụng.

C. Giá trị của n được tăng sau khi giá trị của nó được sử dụng.

D. Giá trị của n được tăng lên trước khi giá trị của nó được sử dụng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Toán tử “++n” được hiểu

Toán tử “++n” được hiểu

A. Giá trị n giảm đi sau khi giá trị của nó được sử dụng

B. Giá trị n giảm đi trước khi giá trị của nó được sử dụng

C. Giá trị của n được tăng sau khi giá trị của nó được sử dụng

D. Giá trị của n được tăng lên trước khi giá trị của nó được sử dụng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: