TK112 – ‘ Tiền gửi ngân hàng’ có mấy tài khoản cấp 2?

TK112 – ‘ Tiền gửi ngân hàng’ có mấy tài khoản cấp 2?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng