TK 112 có những tài khoản cấp 2 là:

TK 112 có những tài khoản cấp 2 là:

A.  1121, 1122 và 1123

B. 1111 và 1121

C. 1112 và 1121

D. 1112 ,1122 và 1123

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng