Tính trừu tượng trong OOP là

Tính trừu tượng trong OOP là

A. Polymorphism

B. Inheritance

C. Encapsulation

D. Abstraction

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Tính trừu tượng trong OOP là

Tính trừu tượng trong OOP là

A. Polymorphism

B. Inheritance

C. Encapsulation

D. Abstraction

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Tính trừu tượng trong OOP là

Tính trừu tượng trong OOP là

A. Polymorphism

B. Inheritance

C. Encapsulation

D. Abstraction

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: