Tính năng… HTML sẽ xử lý định dạng nội dung text và chuyển thành mã HTML

Tính năng… HTML sẽ xử lý định dạng nội dung text và chuyển thành mã HTML

A.  Browser

B. Editor

C. Converter

D. Processor

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: