Tính năng… cung cấp file ảnh GIF sẽ được lưu bởi các phần mềm đồ họa

Tính năng… cung cấp file ảnh GIF sẽ được lưu bởi các phần mềm đồ họa

A. Dithering

B. Interlacing

C. Balancing

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: