Tính khả thi của phần mềm dựa vào các yếu tố sau:

 Tính khả thi của phần mềm dựa vào các yếu tố sau:

A. Nghiệp vụ và tiếp thị

B. Phạm vi, ràng buộc và thị trường

C. Công nghệ, tiền bạc, thời gian và tài nguyên

D. Kỹ năng và năng lực của nhà phát triển

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: