Tính chất nào không cần thiết cho phân tích dữ liệu ?

Tính chất nào không cần thiết cho phân tích dữ liệu ?

A. Cấu trúc dữ liệu

B. Đầy đủ

C. Bảo mật

D. Độ lớn

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: