Tính chất cần có của dữ liệu trong phân tích yêu cầu:

Tính chất cần có của dữ liệu trong phân tích yêu cầu:

A. Có định hướng thời gian

B. Có giá trị pháp lý

C. Tính mô tả trừu tượng

D. Có thể mô tả bằng toán học

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: